گزارش دومین روز همایش اساتید و نخبگان بسیجی در شبکه خبر ۹۷/۰۴/۲7

پ, 04/28/1397 - 07:47
گزارش دومین روز همایش اساتید و نخبگان بسیجی در شبکه خبر ۹۷/۰۴/۲7

گزارش دومین روز همایش اساتید و نخبگان بسیجی در شبکه خبر ۹۷/۰۴/۲7