مستندی کوتاه از سفر علمای اهل سنت و شیعه گلستان به مشهد مقدس

چ, 11/25/1396 - 11:29
مستندی کوتاه از سفر علمای اهل سنت و شیعه گلستان به مشهد مقدس

مستندی کوتاه از سفر علمای اهل سنت و شیعه گلستان به مشهد مقدس که از سوی بسیج طلاب سپاه استان در دیماه اخیر اعزام شدند